• SME Regular Level

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปีงบประมาณ 2564 หน่วยร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ !!!

    สมัครที่นี่!
  • ปั้นดาว 64

    โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 (พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ !!!

    สมัครที่นี่!

เราคือศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
หรือ Excellence Center

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งยกระดับวิสาหกิจชุมชน และ SME ไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0 รวมทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าว!

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สสว โลโก้

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผู้ชี้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน รวมทั้งบูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สสว โลโก้
สสว โลโก้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาควิชาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่